SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-GR3
PRE-GR3
Grieks 3
Cursus informatie
CursusPRE-GR3
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
ContactpersoonS.J.M. Sierksma-Agteres
E-mails.j.m.sierksma-agteres@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S.J.M. Sierksma-Agteres
Overige cursussen docent
Docent
S.J.M. Sierksma-Agteres
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingGrieks voor gevorderden incl. tekstkritiek.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
Cursusdoelen
De student:
  1. heeft een actieve beheersing van de meer complexe Griekse grammatica. De student kan tevens zelfstandig putten uit een uitgebreid basisidioom, dat hij/zij zich in deze modules eigen heeft gemaakt.
  2. heeft de benodigde competenties en vertaalvaardigheid om meer complexe Griekse zinnen en Bijbelteksten zelfstandig te vertalen.
  3. heeft een wetenschappelijk verantwoorde attitude ten opzichte van de te bestuderen tekst, kan een gefundeerd oordeel vormen over moderne vertalingen, kan reflecteren op eigen en andermans interpretatiekeuzes en weet welke hulpbronnen ten behoeve van verdere verdieping kunnen worden aangewend.
  4. heeft kennis van literaire kenmerken en kan deze toepassen op de gelezen Bijbelteksten.
  5. heeft een gedegen basiskennis van de grondbeginselen en uitgangspunten van de tekstkritiek.
  6. is in staat om het tekstkritisch apparaat van het NT met begrip te lezen en de verschillende teksttradities te onderscheiden. Ook is hij/zij in staat de gedane tekstkeuzes te onderbouwen en hieraan wetenschappelijk correcte conclusies te verbinden.


 
Inhoud
Voortbouwend op de module Grieks 2, biedt deze module de student een verregaande basis voor de zelfstandige bestudering van de grondtaal van het Nieuwe Testament en van eventueel later te bestuderen vroegchristelijke, Joods-Hellenistische en pagane Griekse bronnen. Er wordt gewerkt aan een gevorderde kennis van morfologie, syntaxis en semantiek om zo zelfstandig teksten met een hogere moeilijkheidsgraad te kunnen vertalen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen moderne vertalingen en interpretatiemogelijkheden van Bijbelgedeelten. Ook leren de studenten omgaan met verschillende academische hulpbronnen voor het vertalen en interpreteren van nieuwtestamentische teksten, zoals lexica, theologische woordenboeken, grammatica’s, computer software, etc. Naast de zelfstudie en vertaaltraining op colleges worden de studenten ook geacht de in de drie modules Grieks opgedane kennis te integreren in een groepsopdracht over een specifieke NT tekst. 
In deze afsluitende module komen ook enkele literaire aspecten van de teksten aan de orde (stijlfiguren en klassieke retorica) en wordt er uitgebreid ingegaan op tekstkritiek. De studenten leren het tekstkritisch apparaat van het NT vakkundig te lezen en hieraan hun conclusies te verbinden. Tot de te trainen vaardigheden behoort o.m. dat de studenten in staat zullen zijn om een goed onderbouwde argumentatie voor een bepaalde tekstkeuze te geven en de geargumenteerde tekstkeuze te verdedigen tegen andere tekstkeuzes. Ook moeten studenten door Nestle-Aland gedane tekstkeuzes kunnen expliciteren.Wat wordt er beoordeeld?
  • In de thuisopdracht: toepassing van het tot dusver geleerde op één NT tekst, heldere presentatie hiervan en onderlinge dialoog over vertaalkeuzes en interpretatie.
  • In het tentamen: vertaalvaardigheid, begrip van grammatica en reflexie op vertaal- en interpretatiemogelijkheden van gevorderde Griekse teksten op basis van WB les 22-26 (hulpmiddelen van grammatica en woordenboek toegestaan); begrip van tekstoverlevering en de geschiedenis van de tekstkritiek; toepassing van kennis van literaire middelen en tekstkritiek op enkele gelezen teksten.
Competenties
-
Ingangseisen
Grieks 2 (PRE-GR2)
Deelname aan het tentamen Grieks 3 incl. Taal en Tekst NT is niet mogelijk voordat Grieks 2 positief is afgerond (colleges Grieks 3 en thuisopdracht zijn wel toegankelijk).
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal 168 uur.

Verdeeld over:
18 uur college-uren
72 uur zelfstudie, verwerven woordenschat en grammaticale rudimenten;
62 uur voorbereiden van de colleges door het maken van opdrachten en lezen van vakliteratuur;
16 uur: uitvoeren thuisopdracht als deel van het tentamen.
Verplicht materiaal
Literatuur
P.M. Hensels, Nieuw Testamentisch Grieks. Een beknopte grammatica. Laatste druk.
Literatuur
Nestle-Aland, NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Laatste druk (28e). Münster, 2013.
Literatuur
P.M. Hensels, Werkboek NT Grieks en Woorden- en stamtijdenlijst (wordt tegen onkostenvergoeding door de universiteit verstrekt)
Literatuur
Woordenboek Grieks-Nederlands.
Literatuur
Kurt en Barbara Aland, The Text of the New Testament. ISBN 978-0-8028-4098-1 of nieuwere druk, indien leverbaar.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Bauer-Danker-Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament & Other Early Christian Literature, 3e druk, 2001. Goedkopere en handzamer alternatieven: F. Muller, J.H. Tiel, W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Wolters–Noordh
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Aanwezigheidsplicht 80%.
Voor deze module moet ook een thuisopdracht worden gemaakt.

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Toets C
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Thuisopdracht 25%, Tentamen 75%

SluitenHelpPrint
Switch to English