SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-GR2
PRE-GR2
Grieks 2
Cursus informatie
CursusPRE-GR2
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
ContactpersoonS.J.M. Sierksma-Agteres
E-mails.j.m.sierksma-agteres@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S.J.M. Sierksma-Agteres
Overige cursussen docent
Docent
S.J.M. Sierksma-Agteres
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingGrieks voor gevorderden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
Cursusdoelen
De student:
  1. heeft een actieve beheersing van de meer complexe Griekse grammatica. De student kan tevens zelfstandig putten uit een uitgebreider basisidioom, dat hij/zij zich in deze modules eigen heeft gemaakt.
  2. heeft de benodigde competenties en vertaalvaardigheid om meer complexe Griekse zinnen en Bijbelteksten zelfstandig te vertalen.
  3. heeft een wetenschappelijk verantwoorde attitude ten opzichte van de te bestuderen tekst, kan een gefundeerd oordeel vormen over moderne vertalingen, kan reflecteren op eigen en andermans interpretatiekeuzes en weet welke hulpbronnen ten behoeve van verdere verdieping kunnen worden aangewend.
Inhoud
Voortbouwend op de module Grieks 1, biedt deze module de student een uitgebreider basis voor de zelfstandige bestudering van de grondtaal van het Nieuwe Testament en van eventueel later te bestuderen vroegchristelijke, Joods-Hellenistische en pagane Griekse bronnen. Studenten leren het (Koine) Grieks te beheersen door middel van zelfstudie, (lees)training thuis en tijdens de colleges, alsook door het maken, corrigeren en bespreken van vertaalopdrachten. Er wordt gewerkt aan een gevorderde kennis van morfologie, syntaxis en semantiek om zo zelfstandig teksten met een hogere moeilijkheidsgraad te kunnen vertalen. Hierbij lezen en bespreken we ook enkele langere passages uit het NT. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen moderne vertalingen en interpretatiemogelijkheden van Bijbelgedeelten. Ook leren de studenten omgaan met verschillende academische hulpbronnen voor het vertalen en interpreteren van nieuwtestamentische teksten, zoals lexica, grammatica’s, commentaren, NT journals, computer software, etc.
Competenties
-
Ingangseisen
Grieks 1 (PRE-GR1)
Deelname aan het tentamen Grieks 2 is niet mogelijk voordat Grieks 1 positief is afgerond (colleges Grieks 2 zijn wel toegankelijk). Deelname aan het tentamen Grieks 3 incl. Taal en Tekst NT is niet mogelijk voordat Grieks 2 positief is afgerond (colleges Grieks 3 en groepsopdracht zijn wel toegankelijk).
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal 168 uur.

Verdeeld over:
18 uur college-uren
72 uur zelfstudie, verwerven woordenschat en grammaticale rudimenten;
78 uur voorbereiden van de colleges door het maken van opdrachten.
Verplicht materiaal
Literatuur
P.M. Hensels, Nieuw Testamentisch Grieks. Een beknopte grammatica. Laatste druk.
Literatuur
Nestle-Aland, NOVUM TESTAMENTUM GRAECE. Laatste druk (28e). Münster, 2013.
Literatuur
P.M. Hensels, Werkboek NT Grieks en Woorden- en stamtijdenlijst (wordt tegen onkostenvergoeding door de universiteit verstrekt)
Boek
Woordenboek Grieks-Nederlands.
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Bauer-Danker-Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament & Other Early Christian Literature, 3e druk, 2001.
Literatuur
Goedkopere en handzamer alternatieven: F. Muller, J.H. Tiel, W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Wolters–Noordhoff (ook verschenen als Koenen woordenboek Grieks-Nederlands) of G.J.M. Bartelink, Prisma Woordenboek Grieks-Nederlands.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Aanwezigheidsplicht 80%

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Toets B
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In de deeltentamen: actieve beheersing van de behandelde vormleer, het geleerde vocabulaire (werkboek les 11-20) en de stamtijden zonder hulpmiddelen. In het tentamen: vertaalvaardigheid, begrip van syntaxis en reflexie op vertaal- en interpretatiemogelijkheden van gevorderde Griekse teksten op basis van les 13-21 (hulpmiddelen van grammatica en woordenboek toegestaan).

SluitenHelpPrint
Switch to English