SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: PRE-BW
PRE-BW
Bijbelwetenschappen
Cursus informatie
CursusPRE-BW
Studiepunten (ECTS)6
CategorieM (Master)
CursustypeNiet cursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorProtestantse Theologische Universiteit; PThU vestiging Groningen;
Contactpersoondr. J.L.H. Krans
E-mailj.l.h.krans@pthu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.L.H. Krans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.L.H. Krans
Overige cursussen docent
Docent
M.N. van der Meer
Overige cursussen docent
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 29-06-2019)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking-
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-03-2018 t/m 31-08-2019
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
Cursusdoelen
  1. De student heeft overzicht van de inhoud van het Oude Testament, zijn ontstaansgeschiedenis en van de wereld waarin het is ontstaan.
  2. De student heeft inzicht in de wetenschappelijke benadering van het Oude Testament.
  3. De student heeft de vaardigheid om de verschillende benaderingen kritisch te beoordelen en te relateren aan de eigen opvattingen.
  4. De student heeft overzicht van de inhoud van het Nieuwe Testament, zijn ontstaansgeschiedenis en van de wereld waarin het is ontstaan en kent centrale wetenschappelijke debatten met betrekking tot de historische en theologische interpretatie van het Nieuwe Testament.
  5. De student kent verschillende methodische benaderingen die gangbaar zijn in de nieuwtestamentische wetenschap.
  6. De student heeft de vaardigheid om de verschillende benaderingen kritisch te beoordelen en te relateren aan de eigen opvattingen.
  7. De student is in staat om exegetische vakterminologie correct te gebruiken en kan definities geven van veel gebruikte vaktermen zoals toegelicht in de leerboeken.
Inhoud
De Bijbel wordt om verschillende redenen beschouwd als een waardevol boek. Men kan hem beschouwen als de bron van de Joods-christelijke traditie die mede bepalend is voor de aard van onze samenleving. De gelovige lezer vindt er het gezaghebbende woord van God in. De Bijbel inspireert ook steeds weer literatoren en beeldende kunstenaars. Juist vanwege deze aandacht is er ook veel discussie over de Bijbel die vanwege de verschillende benaderingen niet altijd goed en helder wordt gevoerd. Voor een goed verstaan van en omgang met de Bijbel is het nodig dat men voldoende aandacht besteedt aan de eigen aard van dit geschrift en kennis opdoet over het ontstaan van het Oude en het Nieuwe Testament, de diverse wetenschappelijke benaderingen van de Bijbel, de gehanteerde vakterminologie en centrale wetenschappelijke debatten met betrekking tot de historische en theologische interpretatie van het Oude en Nieuwe Testament.

In deze cursus wordt de basis gelegd voor een wetenschappelijke benadering van het Oude Testament (inclusief deutero-canonieke boeken en verwante geschriften) en het Nieuwe Testament als een verzameling geschriften uit diverse culturen van de oudheid.

De lesstof wordt zelfstandig bestudeerd aan de hand van twee leerboeken die per hoofdstuk een aantal vragen bevatten. Wanneer studenten die vragen beantwoorden en vergelijken met enkele voorbeeld uitwerkingen van die vragen door de docent eigenen de studenten zich actief de (vaak complexe) leerstof toe. Een startbijeenkomst aan het begin van het jaar biedt studenten de gelegenheid zich te oefenen in de historische en contextuele benadering van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament.

De module wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen.
Competenties
-
Ingangseisen
Geen
Voorkennis kan worden opgedaan met
-
Studiebelasting
Totaal: 168 uur
waarvan:
2 uur college (opstartbijeenkomst)
3 uur toets
132 uur thuisstudie (Bestudering van de inleidingen op Oude en Nieuwe Testament vergen respectievelijk 52 en 80 uur (voor 262 pagina’s van het boek van Carr en 400 pagina’s voor het boek van Ehrman, waarbij ervan uitgegaan wordt dat studenten ongeveer 5 pagina’s per uur lezen)
31 uur overige opdrachten (Maken van opdrachten uit de lesboeken, zie voor Ehrman: http://global.oup.com/us/companion.websites/9780190203825/).
Verplicht materiaal
Literatuur
David Carr, Introduction tot he Old Testament. Sacred Texts and Imperial Contexts of the Hebrew Bible, Chisester: Wiley-Blackwell, 2010 (xx-276 pp.)
Literatuur
Bart D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings , 6th edition (Oxford: Oxford University Press, 2015) (eerdere drukken zijn niet toegestaan)
Literatuur
Contemporaine Bijbelvertaling (met deutero-canonieke boeken), bijvoorbeeld De Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Zelfstudie met 1 opstart bijeenkomst.

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Zelfstudie

Algemeen
Zelfstudie met 1 opstart bijeenkomst

Voorbereiding bijeenkomsten
-

Toetsen
Tentamen
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Kennis van de inhoud van de lesboeken aan de hand van de in die boeken aangereikte tentamenvragen.

SluitenHelpPrint
Switch to English